Taps de suro natural per a vins tranquils

FAQ
FAQS. Que s' ha de tenir en compte al embotellar el vi. Bontap

Què s’ha de tenir en compte al decidir quin tap comprar?

 1. El tipus d’ampolla : Condiciona la llargada del tap, en funció del format del coll de l’ampolla. Els tipus “Bordeaux” i ‘Alsàcia’ admeten les llargades estàndard : 44-49 mm i també 39 i 54 mm.  El format “borgoña” admet 39 i 44 mm i alguns models també 49 mm. Es important que tota la zona d’allotjament del tap estigui en el Ø interior de 18.5 +-0.4 mm que marca la norma Cetie.
 2. El tipus de vi : Determina la llargada del tap, el Ø i la qualitat del suro. La mida estàndard de base és el tap de suro natural de 44×24 mm.- El Ø de 25 mm proporciona un plus de regularitat entre ampolles a la degustació. Com a esquema merament orientatiu es pot considerar el següent plantejament : 39×24 mm natural colmaté per vins de taula de baix preu i consum ràpid (<12 mesos), 44×24 i 44×25 mm natural i natural colmaté per tots tipus de vi, 49×24 i 49×25 mm natural i natural colmaté per vins de Criança i Reserva, 54×24 i 54×25 mm natural per vins Gran Reserva i Vins Excepcionals.
 3. El preu del vi. El tap, a més d’assegurar la conservació i correcta evolució del vi dintre l’ampolla, és una part important de la imatge del producte en el cerimonial de la degustació. L’aspecte visual del tap acompanya la percepció del producte, és a dir, de la categoria del vi. Per això dintre de cada qualitat de suro, oferim diversos nivells de selecció visual adequats a cada categoria de vi.

Què s’ha de tenir en compte abans de començar a embotellar?

 • Unes hores abans de la seva utilització, portar les caixes de taps al local d’embotellar per aclimatar-los a la temperatura ambient del local.
 • Ets taps porten un tractament de superfície idoni per a la seva utilització directa. No cal fer cap més tractament o procés abans d’embotellar.
 • Verificar l’estat de les mordaces del capçal, el centratge de l’ampolla, el nivell d’emplenament i controlar regularment la correcta introducció del tap.

Un cop acabat l’embotellament, si queda una bossa oberta amb taps sense utilitzar, cal tancar-la, fer-hi algun forat per evitar condensacions, i guardar-la dins la caixa, seguint les recomanacions d’emmagatzematge. Abans de tornar-la a utilitzar és aconsellable flairar dins la bossa, que no hi ha cap mala olor. Si, al contrari, dins la bossa es sent olor a humitat o qualsevol altra olor desagradable, és millor no utilitzar-la.

Com s’han d’emmagatzemar els taps de suro?

Els taps de suro venen envasats en cartrons, bosses de plàstic alimentari, al buit i en ambient estèril SO2.

 Les condicions recomanades d’emmagatzematge són les següents:

 • Local airejat i lliure d’olors i/o productes químics.
 • Temperatura ambient :15 / 25 ºC.
 • Humitat ambient :50 / 70 % HR.
 • No exposar els cartrons directament al sol, ni a través d’una finestra.
 • Els cartrons no han d’estar exposats ni en contacte amb terres molls o humits.

Què és el suro?

El suro, producte natural, és l’escorça de l’alzina surera (Quercus Suber Ln).  

Com és l’arbre del suro?

L’alzina surera creix lenta i uniformement, assoleix habitualment una alçada de 10 a 12 metres i el seu diàmetre  oscil·la entre 0,3 i 1 metre. La seva vida productiva dura de 100 a 150 anys. Comença amb les primeres escorces que es retiren al voltant  dels 25 anys de vida de l’arbre i continua  amb successives lleves a intervals de 9 o 10 anys. Només a partir de la tercera  ‘pela’, és a dir, al voltant dels  42/45 anys d’edat  de l’arbre, obtindrem el suro ideal per fer taps.  Aproximadament  el  74% de la producció mundial de suro es troba a la Península Ibèrica.

Com es realitza el procés d’extracció del suro?

L’extracció o ‘pela’ del suro s’ha de fer a l’estiu. Es un procés tradicional i es requereix habilitat i experiència per no ferir l’arbre i assegurar així la continuïtat de la seva vida productiva. S’utilitza una destral especial, tot i que en els darrers anys s’han introduït  eines mecàniques per facilitar la feina als “peladors”, sense deixar de ser una feina bàsicament manual. Després de reposar uns mesos a l’aire lliure, es fa a les escorces una primera bullida per aplanar-les i separar-les segons el gruix i els diferents usos (taps, discs, granulat, …). Aquestes pannes seran apilades i es deixaran reposar un mínim de 6 mesos   per estabilitzar el suro, abans d’enviar-les a les fàbriques que el transformaran en els diferents productes d’ús corrent.

Bontap pela del suro

Quines són les característiques del material “suro”?

El suro és un teixit vegetal, format per l’agrupació de petites cèl·lules segellades d’una forma, estructura i disposició molt particulars, que la natura ha elaborat durant un lent procés evolutiu d’especialització durant milions d’anys. Les cèl·lules de la seva estructura alveolar única estan  disposades molt regularment  i unides entre sí. N’hi ha un nombre molt elevat per unitat de volum (uns 40 milions per cm³). Les parets d’aquestes cèl·lules estan formades per diverses capes, essent la del mig la més gran significativa. Aquesta capa mitjana està al seu torn formada per capes alternes de suberina i cera, que donen al suro la seva especial elasticitat. La cavitat interior de la cèl·lula està plena d’un gas similar en composició a l’aire, però sense CO2. Aquest aire o gas ocupa el 90% del volum  del suro. És gràcies a aquesta estructura i composició tan especials que el suro ha estat qualificat per els científics com una “meravella de la natura”. Totes les propietats físiques del suro es basen directa o indirectament en la seva estructura cel·lular única. Entre les més importants:  lleugeresa, elasticitat, resiliència, impermeabilitat a líquids i gasos, resistència al desgast, durabilitat, químicament inert, etc.

Com es va desenvolupar la indústria del tap de suro?

Al segle XVII Dom Perignon inicià l’ús del suro per tapar ampolles de vi.  La comarca catalana de l’Empordà fou el bressol de la manufactura de taps de suro, que ja al segle XX i junt amb la comarca de La Selva desenvolupà la pròspera indústria que encara actualment subministra als més prestigiosos productors de vi arreu del món.

Com es fabrica un tap cilíndric de suro natural?

 1. Extracció de l’escorça de suro de l’arbre. S’ha de fer a l’estiu.
 2. Classificació de les escorces per gruix, format i qualitat.
 3. Les escorces seleccionades per a la fabricació dels taps es submergeixen en aigua bullent per a continuació aplanar-les en una premsa.
 4. Les escorces un cop planes, s’escairen per obtenir formes regulars.
 5. Segona selecció de planxes, segons gruix i qualitat.
 6. Repòs a l’aire lliure per estabilització del suro.
 7. Segon procés de bullida de les planxes, a partir de la primavera següent.
 8. Llescat de les planxes en tires de l’amplada que correspondrà a la llargada desitjada per al tap.
 9. Troquelat (amb gúbia) de les tires. S’obtenen els taps en estat brut.
 10. Separació del desperdici, que s’aprofitarà per fabricar granulat.
 11. Primers controls de qualitat tècnica del lot.
 12. Primera selecció dels taps per qualitat visual.
 13. Rectificació dels caps, per donar la llargada justa.
 14. Polit del cilindre, per ajustar el diàmetre.
 15. Processos d’eliminació de pols, rentat i higienització dels taps.
 16. Segon control de qualitat tècnica del lot.
 17. Divisió del lot en classes, mitjançant visió electrònica.
 18. Trio final, visual, dels taps. Eliminació de defectes.
 19. Emmagatzematge.
 20. Marcat dels taps, segons especificació del client.
 21. Condicionament higromètric dels taps marcats.
 22. Aplicació del tractament de superfície (parafina – silicona).
 23. Controls de qualitat finals sobre els taps acabats de cada comanda.
 24. Envasat al buit en bosses de 1000 taps, amb higienització de seguretat per SO2.
 25. Embalatge en cartrons d’exportació, paletitzats i filmats.

Què és la qualitat concertada?

Tot el nostre procés de producció està estructurat en base a l’obtenció d’un producte regular i de confiança. Els punts d’assegurament de la qualitat proporcionen el control necessari durant tot el procés. Els estàndards aplicats són els de les normes ISO/UNE en vigor.  Posem a disposició del client la fitxa tècnica del producte amb els paràmetres que ens comprometem a complir a cada entrega. Eventuals demandes particulars poden ser convingudes de comú acord.

Part molt important : El darrer control es realitza sobre els taps acabats de cada comanda, a punt d’embossar. El codi BTP-… marcat a cada tap assegura la traçabilitat del producte.

El client rep a cada expedició la fulla d’anàlisis de control dels seus taps.

Demaneu una oferta sense compromís

Demanda d'oferta

Selecció de Taps

Demanda d'oferta

Selecció de Taps